Meer
Publicatiedatum: 12-02-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 8 | Beheer openbare ruimte

Financiële afwijkingen

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam  504

Onderhoud openbaar groen

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

237.905

318.915

Prognose ultimo 2018

197.905

303.915

Verschil

40.000

40.000

V

V

I

I

Grootboekrek. (en) 6504050/6504350        
Budgethouder Teammanager Buitendienst Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting:

Door de extreme en aanhoudende, langdurige droogte dit jaar heeft er minder inhuur plaatsgevonden in de zomermaanden. Door deze extreme weersomstandigheden is dit een incidenteel voordeel.

Het voordeel van € 40.000 wordt voor € 15.000 veroorzaakt door een voordeel op het budget ‘brandstof’. Brandstofprijzen zijn sowieso afhankelijk van marktwerking en kunnen sterk fluctueren. Momenteel wordt er onderzoek gedaan door de Buitendienst naar het gebruik van een duurzamere brandstof. Mogelijk is deze brandstof duurder waardoor de kosten volgend jaar mogelijk weer stijgen. Daarom wordt dit als incidenteel voordeel bestempeld.

Het overige voordeel komt voort uit de meevallende reparatie- en onderhoudskosten. Door de aanschaf van nieuw materieel zijn de reparatiekosten momenteel relatief laag. Na verloop van tijd zullen deze kosten weer toenemen gelet op de levensduur van het materieel. Hierdoor nemen deze kosten in de komende jaren naar verwachting weer toe, waardoor dit voordeel incidenteel is.

Maatregel:

Begroting 2018 bijstellen met een incidenteel voordeel van € 80.000.

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 702

Vuilophaal en-afvoer

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

-185.349

349.209

0

Prognose ultimo 2018

-225.349

329.009

60.000

Verschil

40.000

20.000

60.000

V

V

N

I

I

I

Grootboekrek. (en)

670235/838004

6702350

6702010/472001

       
Budgethouder Teammanager Buitendienst Portefeuillehouder D. Odabasi

Toelichting:

In vergelijking met voorgaande jaren zijn de inkomsten van de milieustraat aan het toenemen. Deze stijging komt doordat er meer (betaald) afval wordt aangeleverd. Of deze trend  door zal zetten is mede afhankelijk van het afvalstoffenbeleid van onze buurgemeenten; omdat er geen controle is op wie er afval brengt, is het onduidelijk waar het afval vandaan komt. De milieustraten van onze buurgemeenten zijn op bepaalde dagen gesloten waarop wij geopend zijn. Het is op die dagen aanzienlijk drukker op de milieustraat. Pas op langere termijn is vast te stellen of deze stijging structureel is. Vandaar nu een incidenteel voordeel van € 40.000.

Het voordeel van € 20.000 wordt veroorzaakt door een voordeel op het budget ‘brandstof’. Brandstofprijzen zijn sowieso afhankelijk van marktwerking en kunnen sterk fluctueren. Momenteel wordt er onderzoek gedaan door de Buitendienst naar het gebruik van een duurzamere brandstof. Mogelijk is deze brandstof duurder waardoor de kosten volgend jaar mogelijk weer stijgen. Daarom wordt dit als incidenteel voordeel bestempeld.

Maatregel:

Middels een storting in de voorziening wordt voordeel afgestort, en betreft het een budgettair neutrale aanpassing.

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 707

Rioolrechten

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal -/-3.280.134 Prognose ultimo 2018 -/-3.437.362 Verschil 157.038
157.038
V
 N
S
S
Grootboekrek. (en)    
Budgethouder Teammanager TORV Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting:

Rioolheffing is berekent op basis van het GRP. Door wijzigingen in de rioolopbrengsten door autonome stijging van het waterverbruik/meerdere aansluitingen dan geraamd. Dient deze opbrengst structureel bijgesteld te worden.

Maatregel:

Bij ramen opbrengst met  € 157.038,-. Hogere storting in voorziening riolering.