Meer
Publicatiedatum: 12-02-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 6 | Sport

Financiële afwijkingen

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 501

Zwembaden

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

-787.337

-88.334

63.438

Prognose ultimo 2018

-767.337

-120.334

43.438

Verschil

20.000

32.000

20.000

N

V

V

S

I

S

Grootboekrek. (en)

6501010

6501020

6502105

       
Budgethouder Teammanager Sport Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting:

De afgelopen zomer heeft openluchtzwembad Zidewinde een recordaantal bezoekers opgeleverd. Dit heeft geresulteerd in een incidenteel voordeel op de inkomsten van  €32.000,- Voor zwembad Olympia wordt een nadeel op de inkomsten van  €20.000 verwacht. De oorzaak hiervan ligt in een afname van het verenigingsgebruik. Ook zijn er t.o.v. vorige jaren minder zwemlessen afgenomen. Naar verwachting zal het huidige tekort op de inkomsten ook in 2019 niet worden ingehaald. Hiertoe wordt voorgesteld het nadeel van  €20.000,- op de inkomsten structureel in de begroting te verwerken. Dit kan worden gedekt door de inzet van de in de begroting van Sport opgenomen stelpost. Al met al is op het product zwembaden in 2018 per saldo een voordeel van  €12.000 te melden.

Maatregel:

De begroting aanpassen met de structurele bedragen en het incidentele voordeel toevoegen aan de begrotingsruimte 2018

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 502

Sporthallen en -zalen

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

541.643

213.295

43.085

222.419

63.438

Prognose ultimo 2018

524.643

193.295

33.085

202.419

39.000

Verschil

17.000

20.000

10.000

20.000

24.438

---------

91.438

V

V

V

V

V

 

I

I

I

I

I

Grootboekrek. (en)

6502010

6502020/022/025

6502035

6502070

6502105

       
Budgethouder Teammanager Sport Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting:

Op het product Sporthallen en -zalen is een incidenteel voordeel op de uitgaven te melden van  €91.438:

  • Sporthal De Slagen  €17.000,-
  • SC Waspik en de turnhal  €20.000,-
  • Sporthal Zidewinde  €10.000,-
  • Sporthal De Zeine  €20.000,-

Deze voordelen zijn grotendeels veroorzaakt door het gas- en elektraverbruik in de accommodaties. De zachte winter en het plaatsen van zonnepanelen hebben hieraan bijgedragen. Daarbij is in SC Waspik alleen het noodzakelijke geïnvesteerd gezien de in het coalitieprogramma opgenomen renovatie / nieuwbouw van de sport- en turnhal. Het komende jaar zal worden bezien of in het najaarsbericht van 2019 de voordelen op gas en elektra structureel kunnen worden gemaakt. Verder is in de begroting een stelpost van  €63.438 opgenomen. Het voorstel is deze structureel in te zetten ter dekking van het nadeel op de inkomsten van Zwembad Olympia voor een bedrag van  €20.000 en voor het structurele nadeel van  €19.000,- op de inkomsten van product 503 sportparken. Voor het resterende bedrag van  €24.438,- is het voorstel dit als incidenteel voordeel aan te merken. 

Maatregel:

De incidentele voordelen aan de begrotingsruimte 2018 toevoegen.

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 503

Sportparken

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

266.359

63.438

Prognose ultimo 2018

246.359

44.438

Verschil

19.000

19.000

N

V

S

S

Grootboekrek. (en)

Diversen

6502105

       
Budgethouder Teammanager Sport Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting:

Op product 503 Sportparken is een nadeel op de inkomsten te melden van  €19.000,- In de begroting van sport is een stelpost opgenomen. Het voorstel is deze voor een bedrag van  €19.000,- structureel in te zetten ter dekking van het nadeel. Het resterende bedrag wordt als een incidenteel voordeel aangemerkt (zie product 502 sporthallen- en zalen). 

Maatregel:

De begroting 2018 structureel aanpassen.