Meer
Publicatiedatum: 12-02-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 4 | Zorg en Volksgezondheid

Financiële afwijkingen

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam

633

634

Gehandicaptenzorg (exclusief Regiotaxi)

Maatwerkvoorzieningen Wmo

Maatwerkvoorzieningen 18+

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

421.514

142.697

54.569

137.028

-19.454

-13.514

----------

722.840

Prognose ultimo 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolstoelen

Scootmobielen

overig vervoer

Woonvoorz.

EB vervoer

EB woonvoorz.

390.390

132.160

50.540

126.910

-20.145

-13.994

----------

665.861

Verschil

31.124

10.537

4.029

10.118

691

480

---------

56.979

V

V

V

V

V

V

 

V

 

 

 

 

 

 

 

I

Grootboekrek. (en)

6633005

6633010

6634050

6633020

6633080

6633085

       
Budgethouder Teammanager TWIJZ Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting:

De ingeschatte daadwerkelijke uitgaven op het gebied van gehandicaptenzorg zullen naar verwachting aan het einde van 2018 met €56.979,-  lager uitkomen dan de begroting aangeeft. Dit voordeel is te verklaren doordat het verwachte aantal aanvragen iets lager uitkomt dan eerder berekend.

Maatregel:

Begroting 2018 bijstellen met een incidenteel voordeel van  €56.979,- 

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 634

Huishoudelijke hulp

Maatwerk dienstverlening 18+

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

1.400.000

190.000

-138.000

-------------

1.452.000

Prognose ultimo 2018

 

 

 

 

 

Natura

Pgb

eigen bijdrage

1.500.000

190.000

-165.000

-------------

1.525.000

Verschil

100.000

0

27.000

----------

73.000

N

 

V

 

N

 

 

 

 

I

Grootboekrek. (en)

6634005

6634125

6634065

       
Budgethouder Teammanager TWIJZ Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting:

T.o.v. het voorjaarsbericht hebben wij de prognose voor eind 2018 iets verder omhoog aangepast naar €1.525.000,- Dit resulteert in een incidenteel nadelig effect van €73.000,- Dit is te verklaren doordat het aantal actuele toewijzingen huishoudelijke hulp tot en met september iets hoger liggen dan het verwachte aantal in het voorjaarsbericht.

Maatregel:

Begroting 2018 bijstellen met een incidenteel nadeel van € 73.000,-

 

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam

634

954

WMO 2015

Maatwerk dienstverlening 18+

Mutaties reserves programma 4

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

2.200.000

15.000

8.000

650.000

65.000

1.200.000

-218.000

-------------

3.920.000

Prognose ultimo 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begeleiding

pers. verzorging

kort verblijf 

dagbesteding

vervoer dagbesteding

pgb wmo 2015

eigen bijdrage

risicoreserve transities

1.900.000

10.000

8.000

500.000

50.000

1.500.000

-211.000

-------------

3.757.000

163.000

Verschil

300.000

5.000

0

150.000

15.000

300.000

7.000

----------

163.000

163.000

V

V

 

V

V

N

N

 

V

N

 

 

 

 

 

 

 

 

I

I

Grootboekrek. (en)

6634015

6634020

6634025

6634040

6634055

6634212

6634070

6954011

       
Budgethouder Teammanager TWIJZ Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting:

T.ov. het voorjaarsbericht is de prognose van de kosten t.a.v. einde jaar 2018 naar beneden bijgesteld. Dit zorgt voor een voordeel van €163.000,- Dit voordeel is bijna volledig te verklaren door de lagere natura kosten voor begeleiding en dagbesteding. Op het gebied van begeleiding is het aantal toewijzingen iets afgenomen waar eerder een stijging werd verwacht. Voor dagbesteding geldt dat deze gelijkblijvend is ingeschat terwijl er momenteel sprake is van een kleine daling. Dit alles zorgt voor een incidenteel voordeel. 

Het aantal PGB's WMO 2015 is wel aanzienlijk toegenomen in de afgelopen periode. Dit verklaart de nadelige aanpassing op deze post.

Maatregel:

Begroting 2018 bijstellen met een incidenteel voordeel van €163.000 en te storten in de Risicoreserve transities (913029).

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 634

Regiotaxi

Maatwerk dienstverlening 18+

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal 706.677 Prognose ultimo 2018 900.000 Verschil 193.323 N S
Grootboekrek. (en) 6634075        
Budgethouder Teammanager TWIJZ Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting:

Met het ingaan van het nieuwe vervoersmodel in 2017 zijn de kosten voor het regiovervoer aanzienlijk toegenomen. Een vergelijking  op basis van 2017 tussen kosten voor en na het ingaan van de veranderingen laat voor de regio Midden-Brabant een stijging zien van 32% voor het vraagafhankelijke (Wmo-regiotaxi) vervoer. Uit onderzoek is gebleken dat de toename van de kosten een opeenstapeling is van meerdere factoren waarvan een groot deel niet beïnvloedbaar is. Uit analyse zijn de volgende oorzaken voor de kostenstijging aan te geven: de marktontwikkeling van de tarieven , het maximaal aantal basepoints per vervoerder, onbenutte uren, minder ritten per uur en een hoger aandeel rolstoelbussen. Vooruitlopend op de verwachte kostenontwikkeling zal de begroting van €706.677,- naar €900.000,- naar boven worden bijgesteld. Dit resulteert in een nadelig effect van €193.323,-

Maatregel:

Begroting 2018 bijstellen met een structureel nadeel van €193.323

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 615

Armoedebestrijding kinderen

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal   Prognose ultimo 2018 50.500 Verschil 309.500 V I
Grootboekrek. (en) 6615155        
Budgethouder Teammanager MAO Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting:

Vanaf 2016 ontvangen gemeenten extra middelen ( Klijnsmagelden) voor de bestrijding van armoede bij kinderen. De raad heeft in april 2017 door middel van een motie besloten dat de middelen besteed moeten worden voor de bestrijding van armoede van kinderen. De raad droeg het college op om , in overleg  met het maatschappelijk middenveld hiervoor beleid op te stellen. Deze opdracht is uitgevoerd en hiervoor is een nieuw beleidsplan Samen uit armoede opgesteld. Dit beleidsplan is in concept gereed en wordt geagendeerd voor besluitvorming door de raad. Vanwege de volle agenda van de raad wordt de behandeling van het beleidsplan Samen uit Armoede op verzoek van de raad doorgeschoven van november 2018 naar januari 2019.

Om deze reden zijn in 2017 en 2018 deze middelen niet besteed.

Maatregel:

In het door de raad nog vast te stellen beleidsplan Samen uit armoede worden voorstellen gedaan om deze middelen in te zetten voor het doorbreken van generatie-armoede. De niet bestede middelen, te weten een bedrag van € 309.500, beschikbaar te houden voor de bestrijding van Kinderarmoede en over te hevelen naar 2019.

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 630

Innovatie en vernieuwing WMO

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal €96.395 Prognose ultimo 2018 €12.395 Verschil €84.000 V I
Grootboekrek. (en) 630020        
Budgethouder Teammanager MAO Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting:

Voor het sociale domein van de gemeente Waalwijk is een budget vastgesteld voor innovatie en vernieuwing. Dit bedrag is o.a. beschikbaar voor organisaties en initiatieven/pilots die een aantoonbare bijdrage leveren aan innovatie en transitiedoelstellingen. Voor 2018 resteert een bedrag van ruim € 84.000 omdat de opzet/uitvoering van pilotactiviteiten die in 2018 waren gepland, zijn doorgeschoven naar 2019.

Het over te hevelen budget zal worden ingezet behoeve van de pilot ‘Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen’ (PIB). Op 23 januari 2018 heeft het college besloten om toe te werken naar de uitvoering van deze pilot. In oktober wordt het projectplan PIB afgerond en aan het college voorgelegd ter accordering. Bij goedkeuring gaan we PIB-coaches werven en starten we in het eerste kwartaal 2019 met de uitvoering van trajecten voor basisschoolkinderen.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om innovatiemiddelen Wmo ad  €84.000 over te hevelen naar 2019.

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 615

Bijzondere bijstand algemeen

Bijzondere bijstand studietoeslag

Schuldhulpverlening / preventiecoach

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal  

Prognose ultimo 2018

 

 

 

Verhoogde asielinstroom

444.103

3.600

0

Verschil

191.424

67.000

60.000

---------

75.242

75.242

N

V

V

 

N

V

I

I

I

 

I

I

Grootboekrek. (en)

6615007

6615015

6615157

6612030

       
Budgethouder Teammanager MAO Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting:

Bijzondere bijstand

De afgelopen jaren stijgen de kosten van uitgaven bijzondere bijstand. Op de post bijzondere bijstand algemeen zien we dat, vanwege de verhoogde asielinstroom, er meer kosten gemaakt worden voor statushouders en de nareizigers. Het gaat daarbij om de volgende kosten:

  • aanvullende bijstand jonger dan 22 jaar
  • eenmalig levensonderhoud
  • Overige kosten woonvoorziening
  • Inrichtingskosten/  rente en aflossing inrichtingskrediet.
  • Rechtsbijstand.

Bijzondere bijstand studietoeslag

Deze regeling is bedoeld voor jongeren, die vanwege handicap op beperking niet in staat zijn een bijbaantje te hebben. We verwachten dat er dit jaar een bedrag van € 67.000 niet gebruikt wordt.

Schuldhulpverlening

In september 2017 heeft de raad het beleidsplan “Verder met een schone lei” aangenomen. In dit beleidsplan wordt beschreven op welke wijze de schuldhulpverlening, preventie en vroegsignalering wordt uitgevoerd. Voor de uitvoering van het preventieprogramma zijn er middelen, vanuit het product schuldhulpverlening vrij gemaakt. De invulling voor de preventiecoach is, vanwege door de doorontwikkeling van teamWijz vertraagt. We verwachten dat de functie begin 2019 ingevuld is.

Maatregel:

Vanwege de extra kosten door de verhoogde asielinstroom en de verhoogde taakstelling die hieruit volgde, hebben gemeenten tijdelijk extra middelen ontvangen om deze op te vangen. Deze gelden zijn ook bedoeld om de extra kosten voor de bijzondere bijstand op te vangen. De extra middelen die de gemeente Waalwijk heeft ontvangen zijn geoormerkt voor de extra kosten. Daarom wordt voorgesteld het tekort bijzondere bijstand incidenteel op te vangen door middel van de extra middelen verhoogde asielinstroom en vanuit deze kostenpost een bedrag van € 75.242 beschikbaar te stellen.

Het begrootte bedrag bijzondere bijstand is de afgelopen jaren vanwege de verhoogde asielinstroom niet verhoogd.