Meer
Publicatiedatum: 12-02-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 11 | Financiën

Financiële afwijkingen

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam  995

KP  Ontwerp openbare ruimte

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

639.814

Kredieten

Grex

Prognose ultimo 2018 860.000 Verschil

220.186

110.093

110.093

N

V

V

I

I

I

Grootboekrek. (en) 5995010        
Budgethouder Teammanager TOOR Portefeuillehouder R. Bakker

Toelichting:

Door de aantrekkende economie is het aantal binnenstedelijke ontwikkelingen toegenomen. Ook de ontwikkeling van het havengebied ten noorden van de A59 is in volle gang. Dit levert meer civieltechnische werkzaamheden in projecten op die resulteren in een (tijdelijke) uitbreiding van de personele capaciteit met bijbehorende kosten.

Maatregel:

Ophogen budget inhuur met € 220.186 en tevens ophogen doorbelasting naar kredieten met € 110.093 en de doorbelasting GREX met € 110.093 waardoor dit geen tekort geeft.

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 909 Beleggingen en deelnemingen V/N I/S
Begroting na wijziging totaal  -16.820 Prognose ultimo 2018 -82.820 Verschil 66.000 V I
Grootboekrek. (en) 6909010        
Budgethouder Teammanager Financiën Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting:

De deelnemingen in Enexis en BNG hebben geleid tot incidenteel hogere winstuitkeringen in 2018.

Maatregel:

De begroting te stellen met een incidentele meevaller van 66.000.

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam Diverse producten

Bijstelling kapitaallasten

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal   Prognose ultimo 2018   Verschil 1.420.013 V I
Grootboekrek. (en) Diversen         
Budgethouder Teammanager Financiën Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting:

Onderuitputting kapitaallasten vanwege een lagere boekwaarde per 1 januari 2018, welke tot lagere kapitaallasten in 2018 leidt. De beoogde investeringen hebben nog niet of nog niet volledig plaatsgevonden.

Maatregel:

Verantwoording volgens een opgestelde begrotingswijziging, welke leidt tot een meevaller van  €1.420.013.

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 987

HKP Financiën en Inkoop

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal 0 Prognose ultimo 2018 30.000 Verschil 30.000
N
I
Grootboekrek. (en) 5987035        
Budgethouder Teammanager Financiën Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting:

De administratie van Parkmanagement wordt niet meer bij de gemeente gedaan, deze is elders ondergebracht.

Maatregel:

De begroting bij te stellen met een incidenteel nadeel van € 30.000. Reeds in de begroting van 2019 verwerkt.

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 914

Algemene uitkering

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal -43.917.664 Prognose ultimo 2018 -44.244.599
Verschil 326.935
V I
Grootboekrek. (en) 6914010
       
Budgethouder Teammanager Financiën Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting:

T.o.v. de meicirculaire 2017 levert de doorrekening van achtereenvolgens de september- en decembercirculaire 2017; de maart-, mei- en septembercirculaire 2018 een bruto voordeel op van  €326.935. De bijbehorende oormerkingen en stelposten zijn verantwoord op product 915 "Algemene baten en lasten".

Maatregel:

De begroting bij te stellen met een incidenteel voordeel van €326.935.

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 914

Algemene uitkering (voorgaande jaren)

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal 0 Prognose ultimo 2018 - 128.000  
Verschil 128.000  
V I
Grootboekrek. (en) 6914015
       
Budgethouder Teammanager Financiën Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting:

De voorlopige afwikkeling van het uitkeringsjaar 2017 van het gemeentefonds levert een voordeel op van  €128.000. De definitieve afwikkeling duurt nog geruime tijd. Nog niet alle statistische gegevens zijn beschikbaar.

Maatregel:

De begroting bij te stellen met een incidenteel voordeel van €128.000.

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 915

Algemene baten en lasten

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal 2.546.450 Prognose ultimo 2018 3.040.450   
Verschil 494.000   
N I
Grootboekrek. (en) 6915***
       
Budgethouder Teammanager Financiën Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting:

Uit de decembercirculaire 2017 vloeien de volgende taakmutaties en stelposten voort:

- Wmo huishoudelijke hulp                                                   € 40.000

- Decentralisatie AWBZ naar Wmo (IU)     (-/-)          € 90.000

- Decentralisatie Jeugdzorg                               (-/-)          € 50.000

- Afstemming loon- en prijsontwikkeling   (-/-)          € 36.000

Uit de meicirculaire 2018 vloeien de volgende taakmutaties en stelposten voort:

- Wmo (IU)                                                                                      € 100.000

- Schulden en armoede (DU)                                                € 70.000

- Referendum                                                                                € 10.000

- Decentralisatie AWBZ naar Wmo (IU)                       € 170.000

- Decentralisatie Jeugdzorg (IU)                                       € 270.000

Uit de septembercirculaire 2018 vloeien de volgende taakmutaties en stelposten voort:

- Wmo (IU) huishoudelijke hulp                           (-/-)       € 10.000

- Decentralisatie Participatie (IU)                                     € 20.000

Totaal                                                                                                 € 494.000

Maatregel:

De begroting bij te stellen met een incidenteel nadeel van €494.000 vanwege taakmutaties en stelposten.

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 923

Algemene uitkering (voorgaande jaren)

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal -21.917.461
Prognose ultimo 2018 -22.246.702
Verschil 329.241
V I
Grootboekrek. (en) 6923010
       
Budgethouder Teammanager Financiën Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting:

T.o.v. de meicirculaire 2017 levert de doorrekening van achtereenvolgens de september- en decembercirculaire 2017; de maart-, mei- en septembercirculaire 2018 een bruto voordeel op van  €329.241. De bijbehorende oormerkingen en stelposten zijn verantwoord op product 915 "algemene baten en lasten".

Maatregel:

De begroting bij te stellen met een incidenteel voordeel van €329.241.

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 973

HKP Algemene personeelskosten

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal   Prognose ultimo 2018   Verschil 833.425 N I
Grootboekrek. (en) div,        
Budgethouder Teammanager HRM Portefeuillehouder A. Kleijngeld

Toelichting:

Bij het opstellen van de begroting 2018 is de salarisrun van januari 2017 de basis geweest voor de begrote salarissen 2018. Daarnaast is conform de nota van uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2018 uitgegaan van een salarisstijging van 1%.

Als gevolg van de cao-afspraken medio 2017 zijn de werkelijke salarissen (inclusief werkgeverslasten) echter ongeveer 4%  hoger dan de begrote personeelsbudgetten 2018. In de B2-staat / begroting 2019 is reeds met deze stijging rekening gehouden (compensatie door hogere algemene uitkering gemeentefonds) en dus is het nadeel van 2018 incidenteel. Daarnaast zijn nog enkele afwijkende personele mutaties na het opstellen van de begroting 2018 in de onderliggende begrotingswijziging meegenomen.

Maatregel:

Incidenteel nadeel meenemen in de begrotingswijziging van het najaarsbericht 2018. Dit nadeel is in de begroting 2019 reeds structureel verwerkt.

 

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 973

HKP Algemene personeelskosten

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal 26.000 Prognose ultimo 2018 60.000 Verschil 34.000 N I
Grootboekrek. (en) 593012        
Budgethouder Teammanager HRM Portefeuillehouder A. Kleijngeld

Toelichting:

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en de sociale partners afspraken gemaakt dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit heeft in 2015  geresulteerd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, die materieel is uitgewerkt per 1-5 -2017 en in voorjaar 2018 is het onderliggende kennisdocument geactualiseerd.

In de eerste jaren was de precieze regeling nog vrij onduidelijk en vrijblijvend, maar heeft in de loop van de jaren meer een verplicht karakter gekregen. In de kadernota voor de begroting 2017 is op basis van de destijds beschikbare informatie een oplopend bedrag opgenomen (€ 13.000 in 2017 tot € 52.000 in 2020) als netto benodigd budget voor het voldoen aan de wettelijke toezegging. In 2016 hebben de overheden te weinig banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking en daarom geldt in 2018 een quotum en aanzienlijk hogere kosten. Voor Waalwijk betekent dit in 2018 ruim 7 fte op fulltime basis, maar dit zal niet worden gehaald. Gestreefd wordt eind 2018 ruim 4,5 fte geplaatst te hebben, met een verwachte kostenpost van ongeveer € 60.000. Dit betekent een financieel nadeel van € 34.000.

Maatregel:

Op basis van de huidige inschatting stijgt het quotumpercentage door in de periode 2018 – 2024 van 1,93% van het aantal verloonde uren 2018 tot 3.09% in 2024. Dit is nog indicatief, dus het blijft lastig een inschatting te maken van de precieze kostenontwikkeling. De reeds geraamde budgetverhoging tot 2020 is echter zeker niet voldoende om de extra loonkosten te dekken. Eventuele structurele effecten zullen worden meegenomen bij de kadernota 2020.

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 985

KP Concern en strategie

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal 15.287 Prognose ultimo 2018 35.000 Verschil 19.713 N S
Grootboekrek. (en) 5985045        
Budgethouder Directie Portefeuillehouder R. Bakker

Toelichting:

Op dit moment betalen we de kosten met betrekking tot de website www.waalwijk.nl en het intranet vanuit 2 vervangingskredieten (7960235 Upgrade website en 7960247 Intranet smartsite Xperion). Alleen een krediet past echter niet meer bij de manier waarop onze huidige leverancier (SIM) kosten in rekening brengt. Bij de vervanging van zowel website als intranet hebben we deels eenmalige investeringskosten en deels jaarlijkse exploitatielasten.

Voorgesteld wordt om voor de toekomstige vervanging van de website € 16.000 (ipv € 64.346) en voor het intranet € 10.000 (ipv € 40.830) als investering op te nemen en voor de hogere jaarlasten het huidige onderhoudsbudget 5985045 Software communicatie te verhogen tot € 35.000.

In het Najaarsbericht is op het formulier “Bijstelling kapitaallasten” het structureel voordeel in verband met de lagere vervangingsuitgaven opgenomen.

Maatregel:

Begroting 2018 bijstellen met een structureel nadeel van € 19.713 op het exploitatiebudget 5985045 Software communicatie. In de meerjarenbegroting opnemen voor de vervanging van de website  € 16.000 en voor het intranet  € 10.000.

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 992

HKP Team WIJZ

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal 1.662.226 Prognose ultimo 2018 625.226 Verschil

1.037.000

514.000

523.000

V

N

N

I

I

I

Grootboekrek. (en)

5992010

6954011

6915300

       
Budgethouder Teammanager TWIJZ Portefeuillehouder R. Bakker

Toelichting:

Door de gemeenteraad is op 13 september j.l. ingestemd met het dekkingsplan voor de reorganisatie van team WIJZ alsmede de bijbehorende begrotingswijziging 2018. Uitgangspunt bij dit raadsvoorstel was dat het dekkingsplan met ingang van 2019 zou gelden en dat voor 2018 binnen de eigen begrotingsruimte naar dekking gezocht zou worden. De begrotingswijziging voor het dekkingsplan is echter met ingang van 2018 doorgevoerd. De budgetten voor 2018 zijn dus onterecht met een bedrag van € 1.037.000 (€ 514.000 onttrekking reserve sociaal domein+  € 523.000 vanuit de mindere bijdrage aan Baanbrekers) verhoogd en worden middels dit najaarsbericht 2018 gecorrigeerd.

Maatregel:

De begroting 2018 incidenteel bijstellen met de aangegeven mutaties.

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 993

KP Vergunningverlening en belastingen - Ingeleend personeel (TVVB)

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal 73.796 Prognose ultimo 2018 128.793 Verschil 55.000 N I
Grootboekrek. (en) 5993010        
Budgethouder Teammanager TVVB Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting:

De werkvoorraad in de tweede helft van 2018 wordt, naast een groot aantal reguliere omgevingsvergunnings- en conceptaanvragen, gedomineerd door vijf complexe aanvragen t.b.v. grote logistieke bouwprojecten (Haven 8) met elk een uitgebreid en eigen procedureel traject.  Dit heeft als voordeel dat er een extra opbrengst is geprognotiseerd van € 213.000,-- (zie begrotingswijziging  Opbrengst omgevingsvergunningen, productnummer 801 ), maar de personeelslasten t.b.v. van inhuur stijgen

Voorst was niet te voorzien dat de bezetting  op het taakveld vergunningverlening dit najaar verder  onder druk zou komen te staan. Dit komt door het plotselinge uitval en vertrek (burn-out en een carrière-switch) van 2 ervaren TVVB-medewerkers. Samen goed voor 1,5 fte vergunningverlening.

Bestuurlijk prevaleert het in procedure brengen van alle grote Haven 8 projecten in het najaar van 2018 en het doorgaan van het reguliere vergunningverleningswerk. Wij slagen daarin d.m.v. extra personele inhuur, echter beide hebben als gevolg dat het beschikbare vacaturegeld van de B2-staat van TVVB en het inhuurbudget van TVVB niet toereikend is. Vandaar het verzoek tot aanvulling van het inhuurbudget met € 55.000,- naar € 128.793,-.

Maatregel:

Verhogen inhuurbudget TVVB met  € 55.000,-.