Meer
Publicatiedatum: 12-02-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Inleiding.

Inleiding

Hierbij bieden wij U het najaarsbericht 2018  over de periode 1 mei tot 1 september 2018 aan. Zoals in de planning en controlcyclus 2018 is opgenomen, wordt de gemeenteraad twee keer per jaar middels het voorjaars- en najaarsbericht geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de middelen, met een voorstel tot bijsturing en wijziging van de begroting 2018. Dit najaarsbericht geeft een vooruitblik op de jaarrekening 2018 (geprognosticeerde rekeningresultaat 2018), die het college in het voorjaar van 2019 aan de gemeenteraad zal aanbieden.  In deze najaarsrapportage wordt behalve over de reguliere financiële afwijkingen op producten en kostenplaatsen ook gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de budgetoverheveling 2017 naar 2018 en het voorstel van de budgetoverheveling van 2018 naar 2019. In hoofdstuk 7 zijn budgetoverhevelingen 2018 naar 2019 in een overzicht opgenomen.

Bij hoofdstuk 4 wordt melding gemaakt van de financiële ontwikkelingen inzake de gemeentelijke bijdrage rondom de Jeugdzorg en Baanbrekers. In hoofdstuk 6 wordt melding gemaakt van de belangrijkste inkomsten van de gemeente. Bij de hoofdstukken 10 en 11 zijn de projecten- en programmarapportage 2018 over de periode januari tot en met augustus opgenomen.

Waalwijk, oktober 2018.