Meer
Publicatiedatum: 12-02-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Begrotingswijziging

Begrotingswijziging

Resultaat najaarsbericht

De recapitulatie van financiële afwijkingen leidt tot een voordelig resultaat voor de begroting 2018 van €  270.905        

De financiële afwijkingen zullen via een begrotingswijziging in de begroting 2018 worden verwerkt.

Het positief resultaat van het najaarsbericht 2018 kan vrijvallen ten gunste van de begrotingsruimte 2018.

 

Daarnaast is een begrotingswijziging voor 2019 noodzakelijk om de in 2018 niet bestede budgetten over te kunnen hevelen naar 2019.  Deze budgetten zullen bij  de

 2e begrotingswijziging 2019 ten laste van de algemene reserve worden toegevoegd aan het begrotingsjaar 2019.  Het betreft tot een bedrag van € 1.083.427 niet bestede budgetten op de exploitatiebegroting en voor € 692.500 budgetten die uit reserves worden gedekt.

Tenslotte wordt voorgesteld om de laatste kwartaalwijziging d.m.v. de 19e begrotingswijziging 2018 vast te stellen. Dit betreft zoals gebruikelijk budgettair neutrale mutaties die verder strekken dan één programma.

 

 

 

Verder zijn de volgende posten niet in de begrotingswijziging van het najaarsbericht 2018 opgenomen waarvan we wel de lopende ontwikkelingen willen vermelden:

 

Jeugdhulp:

Op basis van de beschikbare informatie met betrekking tot de Jeugdhulp, verstrekt door de gastheer gemeente Tilburg, zijn de volgende resultaten 2017 en 2018 te verwachten:

Verwacht resultaat 2017 op basis van prognose per 8-5- 2018       €     689.705  voordeel

Verwacht resultaat 2018 op basis prognosecijfers per 13-9-2018 - €  1.071.065  nadeel

 

Gezien de grote mate van onzekerheid alsmede de actualiteit van deze informatie lijkt het ons goed u hierover middels dit najaarsbericht te informeren maar nog niet financieel in onze gemeentebegroting te verwerken.

In de raadsvergadering van 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd om de risicoreserve Transities tot en met 2020 te handhaven op een bedrag van € 2.000.000 per 1 januari 2018, 2019 en 2020. Deze risicoreserve dient primair om de financiële risico’s af te dekken. In de loop van 2020 worden voor de begroting 2021 de structureel benodigde budgetten, mede op basis van realisatiecijfers,  voor uitvoering van de transities geraamd en zal de reserve per 31-12-2020 worden opgeheven en vrijvallen aan de AR. Genoemde verwachte resultaten 2017/2018 Jeugdhulp zullen gestort dan wel onttrokken worden uit deze reserve.

 

 

Baanbrekers/Participatiewet:

Langs deze weg willen wij u ook informeren over de ontwikkelingen van de gemeentelijke bijdrage 2018 aan de gemeenschappelijke regeling  “Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers”.

In de concept gemeentebegroting 2018 was op basis van de geactualiseerde begroting 2017 van Baanbrekers een gemeentelijke bijdrage van € 3.798.000 opgenomen.

Met het voorjaarsbericht 2018 is, als gevolg van vermindering bedrijfskosten (slimmerlijstjes), bijstelling rijksbijdrage BUIG en een lager aantal uitkeringsgerechtigden, de eerder geraamde gemeentelijke bijdragen 2018 neerwaarts bijgesteld met € 1.089.000 en naar € 2.709.000.

Volgens de informatie uit de eerste en tweede bestuursrapportage(s) 2018 van Baanbrekers en rekening houdend met het vermelde risico t.a.v. de slimmer opties blijkt dat de gemeentelijke bijdrage voor onze gemeente met nog eens met ruim € 7 ton neerwaarts zou kunnen worden bijgesteld.

Daarnaast moet er door Baanbrekers rekening gehouden worden met het aanzuiveren van het tekort van Ruelong, welke volledig in eigendom is van Baanbrekers. Dit verwacht tekort  bedraagt € 478.000.

Ruelong (eigendom van Baanbrekers) beschikt zelf niet meer over een algemene reserve waardoor eventuele tekorten/overschotten op de exploitatie van Ruelong direct ten laste/gunste van Baanbrekers worden gebracht.

Gezien de lopende ontwikkelingen met de verdere uitwerking van de nieuwe koers Baanbrekers 2.0 met hiermee gepaard gaande frictiekosten alsmede het verwachte tekort bij de organisatie Ruelong is het niet raadzaam om het aangegeven voordeel bij de bestuursrapportages Baanbrekers op voorhand middels dit najaarsbericht in de gemeentebegroting te verwerken.