Meer
Publicatiedatum: 14-05-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Nieuwe opgaven

Samenleven

Doelstellingen

Samenleven

Waalwijk staat ook voor een aantal nieuwe opgaven. Deze opgaven zijn nauw verbonden met de opgaven in het Interbestuurlijk Programma (IBP) van de Rijksoverheid. Het IBP is de gezamenlijke agenda van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen over de grote maatschappelijke opgaven waar Nederland de komende periode voor staat en waarbij ‘samen besturen’ het uitgangspunt is.

We vinden het belangrijk om te investeren in de kwaliteit van samenleven in Waalwijk zodat iedereen profiteert van onze economische groei. Goede welzijns-, sport- en culturele voorzieningen zorgen ervoor dat mensen prettig samenleven in wijken, actief kunnen meedoen op sociaal, cultureel of sportief vlak en zo veel mogelijk zelfstandig kunnen leven en wonen. Hierdoor wordt veel duurdere zorg voorkomen.

Wij vinden het nodig dat er in alle kernen basisvoorzieningen zijn, zoals de WIJ-dienstencentra en de bibliotheken waar veel inwoners gebruik van maken. Daarnaast zien we veel mogelijkheden om de verbinding tussen de sociale, culturele en sportvoorzieningen te verbeteren. Wij willen de dagbestedingsmogelijkheden in relatie tot de Wmo vergroten. Ten aanzien van de WIJ-dienstencentra wordt nog dit jaar gestart met een evaluatie.

We investeren in het verenigingsleven en in sport- en cultuurvoorzieningen. Met ‘Go Waalwijk’ werken we aan een integrale visie op aanpak van de thema’s sport, bewegen, cultuur en gezondheid. We geven een impuls aan het evenementenbeleid  door structureel het evenementenbudget te verhogen. We reserveren financiële middelen voor de investering in buitensportvoorzieningen zoals de aanleg van kunstgrasvelden. De gemeente draagt  1/3e bij in de financiering hiervan. Daarnaast lossen we de parkeerproblemen bij SCC’55 op en pakken we de renovatie van de sporthal in Waspik aan.

Voor het Huis van Waalwijk stellen we een activiteitenbudget beschikbaar dat wordt toegekend op basis van plannen. Ook de wijkkranten Waalwijk, Sprang-Capelle, Waspik ontvangen voortaan een structurele bijdrage.

We blijven werken aan goed onderwijs met onder meer Waalwijk Taalrijk, Het Taalhuis, toeleiding voor- en vroegschoolse educatie en de Schakelfunctionaris. Het Meerjaren-Investeringsplan Onderwijs wordt geactualiseerd, waarbij de reserve Onderwijs-huisvesting gehandhaafd blijft. Daarnaast besteden we meer aandacht aan het vergroten van digitale vaardigheden en geletterdheid bij volwassenen zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Sociaal Domein

Doelstellingen

Sociaal Domein

Door meer integraal te werken en beter gebruik te maken van voorliggende voorzieningen probeert de gemeente samen met haar partners te zorgen voor betere zorg en ondersteuning voor onze inwoners.

Bij Team WijZ gaan we onderzoeken hoe zij hun zichtbaarheid, werkwijze en informatievoorziening kunnen verbeteren. De onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO), geboden door diverse maatschappelijke organisaties, krijgt een impuls door meer professionele cliëntondersteuning aan te bieden bij specifieke doelgroepen en complexe hulpvragen. Ook de communicatie over de mogelijkheden van OCO wordt verbeterd. Vrijwilligers en mantelzorgers willen we zoveel mogelijk waarderen en ontzorgen. Dit vraagt meer maatwerk.  Mensen hebben de mogelijkheid om te kiezen voor zorgaanbieders die passen bij hun  levensovertuiging.

Het is landelijk beleid dat zoveel mogelijk mensen veilig zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Omdat het Persoonsgebonden Budget (PGB) daarvoor een belangrijk instrument is, zorgen wij voor een goede uitvoering daarvan. Naast een passend woningaanbod willen wij ruimte bieden aan vernieuwende experimenten.

Samen met inwoners en organisaties werken we aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid, onder meer door middel van tijdige signalering, een sociaal netwerkopbouw en professionele ondersteuning waar het nodig is. Om de overlast van verwarde personen in de wijk terug te dringen, stellen we een Actieplan Verwarde Personen op waarin preventie een belangrijk onderdeel vormt. Ook is er meer aandacht voor vroegtijdige ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Behalve innovatie op het terrein van de Wmo is innovatie in de Jeugdzorg een speerpunt. We moeten voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen. Sneller een passende oplossing dichtbij bieden en een betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg met stevige begeleiding door Team WijZ helpen hierbij. Dit geldt ook voor de 18+ jongeren. Bijzondere aandacht gaat uit naar de pleegzorg, de financiële positie van pleegouders, de mogelijkheid tot (financiële) ondersteuning en het betrekken van pleegouders bij beleidsvorming. Door voortaan standaard een individueel zorgplan op te stellen zodra kinderen meerderjarig worden, willen we voorkomen dat problemen escaleren. In dit kader is ook regionale harmonisatie van het beleid voor 18+ van belang. Daarnaast vraagt de problematiek rondom vechtscheidingen extra aandacht.

Het voorkomen van armoede is zowel gemeentelijk als vanuit de rijksoverheid een belangrijk speerpunt. In Waalwijk gebeurt er al veel op dit vlak. De door de rijksoverheid beschikbaar gestelde extra financiële middelen voor armoedebestrijding zetten we in op preventie van kinderarmoede. In plaats van uitbreiding van allerlei financiële compensaties, kiezen we voor duurzame oplossingen in natura, waarbij we experimenten aanmoedigen. Denk bijvoorbeeld aan het programma ‘Geweldige Wijken’ en bieden van huiswerkbegeleiding.

Op basis van het beschikbare budget in de begroting voor de Wmo en de Jeugdwet en het open eind-financieringsmodel wordt alle zorg geboden die noodzakelijk is, waarbij in alle gevallen kwaliteit en effectiviteit voorop staan. Op het moment dat er te weinig budget is, putten wij uit de reserves. Maar een goed zorg- en ondersteuningsaanbod kunnen we alleen in stand houden als het correct gebruikt wordt. Fraude en misbruik van voorzieningen pakken we aan. 

Economie & werk

Doelstellingen

Economie & werk

De economie groeit en bloeit in Waalwijk. Er zijn meer banen dan werknemers. De diversiteit tussen grote en kleinere bedrijven in verschillende sectoren maakt dat Waalwijk werkt. Daarnaast zijn we als stad trots dat we tot de logistieke topregio’s in Nederland behoren.

De komende coalitieperiode zetten we in op het creëren van ruimte voor ondernemers, het in balans brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, en het bieden van ondersteuning aan de mensen die het nodig hebben. Daarvoor zijn nieuwe experimenten nodig. Met het programma ‘Economie’ verbeteren we onze dienstverlening als gemeente. De (her)ontwikkeling van de bedrijventerreinen verdient aandacht omdat er voor nieuwe bedrijvigheid maar zeer beperkt ruimte is. Verder willen wij meer ruimte voor ondernemers creëren door vergunningen waar mogelijk af te schaffen, samen te voegen, te verlengen of te vervangen door een meldingsplicht of algemene regels. Dit past in de geest van de nieuwe omgevingswet.

De economische ontwikkelingen gaan steeds sneller: robotisering, digitalisering en flexbanen vragen steeds meer van inwoners. We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen blijven doen op de arbeidsmarkt. Samen met de ondernemers onderzoeken we de mogelijkheden op dit terrein en waar nodig gaan we samen over tot actie.

Voor de meest kwetsbare mensen creëren we een springplank naar werk. Deze groep vraagt extra aandacht en ondersteuning. We willen mensen helpen om weer een baan te krijgen door ondernemers te stimuleren arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of door via het transferium werkervaring op te doen. Verder bieden we een startersbeurs aan jongeren op de arbeidsmarkt aan zodat zij in staat zijn om relevante werkervaring op te doen bij een bedrijf.

Het beschut werken (waarbij mensen meer begeleiding nodig hebben dan van een reguliere werkgever kan worden verwacht) vraagt extra aandacht. Voor hen moet een passende voorziening zijn als zij niet terecht kunnen bij reguliere werkgevers. 

Mensen die niet kunnen werken, krijgen een uitkering. Hiervoor verwachten we in beginsel een tegenprestatie. We experimenteren met nieuwe manieren om hier invulling aan te geven. Het verder ontwikkelingen van het Programma Economie en de diverse experimenten in relatie tot activering van de kwetsbare groepen vragen een extra investering.

Arbeidsmigranten

Doelstellingen

Arbeidsmigranten

De afgelopen jaren zijn er steeds meer arbeidsmigranten in Waalwijk komen wonen. Naast de grote betekenis die zij voor de economie hebben, brengen arbeidsmigranten ook huisvestings- en participatievraagstukken met zich mee. Wij willen voorkomen dat de sociale samenhang in wijken onder druk komt te staan.

Daarom maken wij onderscheid tussen arbeidsmigranten die hier kort verblijven en arbeidsmigranten die zich voor langere tijd vestigen. Deze laatsten willen wij graag in reguliere huisvesting in onze woonwijken opvangen zodat zij kunnen integreren.  Arbeidsmigranten die hier kort verblijven, integreren niet en zijn vaak afhankelijk van kamergewijze verhuur. Afhankelijk van de plaats en de omvang geeft dit overlastrisico’s.

De huisvesting van EU-arbeidsmigranten is daarom meerdere malen onderwerp geweest van beleidswijzigingen. In de afgelopen bestuursperiode is ervoor gekozen om onder voorwaarden goed georganiseerde huisvesting van zogenaamde kortverblijvers toe te staan buiten de woonwijken. Hiervoor zijn inmiddels door ondernemingen twee initiatieven opgestart, door de gemeente vergund en gedeeltelijk al gerealiseerd.

Voor de komende bestuursperiode is de regionale taakstelling voor de huisvesting van kortverblijvende arbeidsmigranten circa 2.500 voor Waalwijk. Hiervoor wordt een aantal grootschalige huisvestingsprojecten gerealiseerd. Het uitgangspunt blijft dat huisvesting in de directe nabijheid van de bedrijven de voorkeur heeft. Op deze manier wordt eventuele overlast in woonwijken zoveel mogelijk voorkomen en neemt de hoeveelheid verkeersbewegingen en reistijd af. Voorwaarde voor het toestaan van huisvesting op deze plaatsen is in ieder geval dat de gehuisveste mensen daadwerkelijk werkzaam zijn bij het bedrijf in de nabijheid van de huisvestinglocatie. Daarnaast onderzoeken we welke voorwaarden er nog meer gesteld moeten worden. Bijvoorbeeld in relatie tot aantallen, woonvorm, parkeren, huurprijzen of vergoeding van kosten die wij maken voor het vergunnen van tijdelijke huisvesting op het industrieterrein.

De handhaving op overtredingen van de Beleidsregels Huisvesting Arbeidsmigranten wordt geïntensiveerd. Bij wijze van proef gaan we voor een periode van twee jaar extra menskracht inzetten. Daarnaast besteden we meer aandacht aan de sociale effecten van deze groep in onze gemeenschap. Samen met inwoners, ondernemers en huisvesters ondernemen we nieuwe initiatieven op dit vlak.

Duurzaam & klimaat

Doelstellingen

Duurzaam & klimaat

Waalwijkers willen in een gezonde en fijne omgeving wonen. Niet alleen nu, maar ook straks. We moeten zuinig omgaan met de planeet en met haar bewoners. Veel Waalwijkse inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken al aan vergroening en verduurzaming. Ook de gemeente levert een bijdrage. Gelet op de snelheid waarmee de ontwikkelingen op dit terrein plaatsvinden dienen we onze ambitie om in 2043 klimaatneutraal te zijn positief bij te stellen.  

De komende periode zetten we concrete stappen op weg naar een duurzame toekomst. Een toekomst die we alleen samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties kunnen realiseren. We gaan voor een integrale aanpak om zo onze duurzaamheidsdoelen inzichtelijk te maken: het gaat om de balans tussen People, Planet en Profit. Creativiteit, flexibiliteit en innovativiteit staan centraal in ons handelen. Klimaat, groen en gezondheid vormen de drie hoofdlijnen van onze aanpak. Wij pakken dit integraal aan en stellen daarvoor extra middelen beschikbaar.

Samen met inwoners, bedrijven en organisaties stellen we een Klimaatagenda op. In deze agenda vertalen we de doelstellingen uit de strategische visie 2025 naar de korte, middellange en lange termijn. We nemen concrete projecten op om de doelen te halen, bijvoorbeeld rondom de thema’s energie, (woning)bouw, afval, mobiliteit. Zo onderzoeken we de mogelijkheden om anders om te gaan met afval in relatie tot de circulaire economie: van ‘cradle to cradle’ (hergebruik van materialen). Dit vanuit een breed perspectief van bewustwording bij inwoners en ondernemers en de wens om minder afval te produceren en grondstoffen te hergebruiken. We kijken ook hoe we inwoners en ondernemers hierin het beste tegemoet kunnen komen.

Een groene omgeving draagt bij aan het geluk en gezondheid van onze inwoners. Groen is belangrijk om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Bij het groenbeheer sluiten we meer aan bij de wensen van inwoners en het versterken van biodiversiteit. We stimuleren inwonersinitiatieven voor een groene buurt zoals groene daken en buurtbeheer van gemeentelijk groen. Het belang van biodiversiteit en dierenwelzijn verankeren we in relevante beleidsdocumenten. Bewustwording van de noodzaak te verduurzamen en van onze eigen mogelijkheden hierin is belangrijk. Daarom starten we in Waalwijk, in het bijzonder op scholen, een communicatiecampagne.

Groen vervult ook op bedrijventerreinen een functie. We streven ernaar dat de primaire functie van het bedrijventerrein en het belang van groenvoorziening goed worden afgewogen. Waar nodig revitaliseren we de oudere bedrijventerreinen ook op het gebied van groenvoorziening. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om zonnevelden met zonnepanelen aan te leggen op bedrijventerreinen of andere terreinen van de gemeente die nog niet bestemd of in gebruik zijn.

Waalwijk werkt aan een gezonde leefomgeving omdat dit van grote invloed is op de gezondheid van mensen. De gezondheid van de Waalwijkse bevolking (schone lucht, geur, geluid) wordt integraal onderdeel bij de afweging over ruimtelijke ontwikkelingen. We nemen gezondheid ook op als centraal thema in de nieuwe Omgevingsvisie. Waar nodig nemen we maatregelen om knelpunten op dit vlak op te lossen.

Wonen

Wonen

We streven naar een woningmarkt waar voor iedereen een geschikte plek is. Kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk staan hierin centraal. Kortom: duurzame woningen, woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die bestendig zijn voor verschillende levensfasen. We zetten in op levensloopbestendige wijken en op kwaliteit van buurten. Het stedenbouwkundig ontwerp moet goed in elkaar steken en eraan bijdragen dat mensen in een veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke omgeving wonen. Ook een groene omgeving met ruimte voor spelende kinderen, ontmoeting en beweging draagt hieraan bij.

Extra aandacht besteden wij aan de doelgroepen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een geschikte plek. Bijvoorbeeld de starters op de woningmarkt, mensen met een middeninkomen die net teveel verdienen om bij een corporatie te mogen huren, mensen met een ondersteuningsvraag, spoedzoekers en statushouders. We helpen hen door bijvoorbeeld financiële ondersteuning te bieden in de vorm van een starterslening, door afspraken te maken met woningcorporaties en ontwikkelende partijen of door ruimte te bieden aan kleinschalige experimenten met bijzondere woonvormen. Concreet onderzoeken we of we de voorwaarden voor het aanvragen van startersleningen kunnen verruimen.

Tegelijkertijd werken we aan een duurzame toekomstbestendige woningvoorraad. Bij nieuwbouw kijken we welke woningkwaliteit toegevoegd moet worden om in de toekomst te voorzien in de behoefte. We willen voldoende aanbod van woningen in de verschillende kernen. Vooral voldoende sociale woningbouw, meer betaalbare koop- en huurwoningen in de vrije sector en meer woningen in het duurdere segment van de vrije sector. Hierbij gaat inbreiding voor uitbreiding. Waar mogelijk bieden we ruimte aan collectief en particulier opdrachtgeverschap. Ook voor de bestaande woningvoorraad liggen er grote opgaven op het gebied van wonen en zorg en duurzaamheid. Met corporaties maken we afspraken over de investeringen in hun bestaande voorraad. Daarnaast willen we nieuwe initiatieven stimuleren in het kader van bewustwording en het treffen van eigen maatregelen in particuliere woningen (circa 70% van de woningmarkt is in particuliere handen). 

Veiligheid

Veiligheid

Met het programma ‘Veiligheid’ heeft Waalwijk de afgelopen jaren gewerkt aan een veilige leefomgeving voor onze inwoners. De ontwikkelingen op veiligheidsgebied gaan echter snel en blijven onze aandacht vragen. Daarbij blijven we focussen op de door de raad geprioriteerde thema’s: georganiseerde criminaliteit, high impact crimes en overlast. Binnen deze thema’s zien we namelijk verschuivingen in het aantal en het soort incidenten. Waar sommige zaken afnemen (zoals het aantal woninginbraken), nemen andere zaken in aantallen en ernst toe (zoals drugsgerelateerde criminaliteit). Ondermijning is overal aanwezig. Ook de weerbaarheid en integriteit van het lokaal bestuur is een aandachtspunt.

Daarom blijven we investeren in het programma ‘Veiligheid’. Problemen en signalen moeten nog eerder worden opgepakt. We gaan aan de slag met nieuwe werkvormen die we in de praktijk beoordelen op hun effectiviteit. Samen met het onderwijs investeren we in de jeugd zodat we beter weten wat er speelt en kansen beter benutten. Om sneller in te kunnen spelen op ongewenste ontwikkelingen, zetten we onze informatie en gegevens beter in. Uiteraard binnen de kaders van de privacywetgeving.

We investeren in bestuurlijke en ambtelijke bewustwording zodat veiligheid als een rode draad wordt meegenomen in stedelijke en sociale ontwikkelingen. En we betrekken inwoners en bedrijven actief bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit. Door hen meer bewust te maken van wat er speelt en de eigen invloed die zij op hun omgeving kunnen hebben, genereren we meer maatschappelijke signalen waarop we kunnen inspelen. 

Mobiliteit

Doelstellingen

Mobiliteit

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn voor Waalwijk van economisch levensbelang. In augustus 2015 is het mobiliteitsplan ‘Waalwijk, stad in beweging’ vastgesteld. De hoofdambities zijn het versterken van het economisch functioneren, een aantrekkelijke woonlocatie zijn en slim inspelen op maatschappelijke trends zoals duurzaamheid, nieuwe technologische mogelijkheden en vergrijzing.

De komende periode willen we inzetten op Smart Mobility. We koppelen technologische innovaties aan onze duurzaamheidsagenda en economische bereikbaarheidsbelangen. We gaan vol voor e-bikes/cars, gedragsprojecten en zelfrijdend (service) vervoer. Ook de ontwikkelingen in de binnenstad, bijvoorbeeld de komst van het nieuwe museum, vragen extra aandacht in relatie tot bereikbaarheid. We blijven lobbyen voor de verbetering van knooppunt Hooipolder en het openbaar vervoer (vooral in de kernen). En investeren in betere voet- en fietspaden in de gemeente Waalwijk om de bereikbaarheid verder te vergroten.

Data & Smart City

Doelstellingen

Data & Smart City

Nieuwe technologische innovaties zorgen voor ongekende mogelijkheden. Technologie en de data die daaruit voortkomen zijn voor ons middelen; het vergroten van de leefbaarheid is het doel. Een voorbeeld van een slimme oplossing is de inzet van zorgrobots die dementerende ouderen een seintje geven om de medicatie in te nemen. Ook het delen van open data op wijkniveau hoort hierbij.

Het werken met data is natuurlijk niet nieuw voor ons. Nieuw zijn wel de technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken om grotere hoeveelheden data te genereren en te analyseren (big data), andere soorten data te meten (slimmere camera’s en sensoren) en data ‘real life’ te zien en te gebruiken. 

We zien de kansen die het inwinnen en gebruik van data ons biedt. Tegelijkertijd zien we een zich snel ontwikkelende wereld met veel mogelijkheden en weinig spelregels. Wij willen daarom, naast het verantwoord benutten van genoemde kansen, proactief randvoorwaarden ontwikkelen en stellen aan het verzamelen van data in onze openbare ruimte. Daarbij nemen we de belangen van onze inwoners in ogenschouw wat betreft de bescherming van hun privacy, en de belangen van het bedrijfsleven wat betreft een innovatief en eerlijk speelveld. En uiteraard wegen het belang mee van een ieder dat de gemeente haar taken efficiënt en effectief uitvoert.

We starten met een verkennend onderzoek naar Smart City oplossingen zoals technologische innovaties en big data en gaan aan de slag met Smart City pilots.

Kerkvaartse Haven Waspik

Kerkvaartse haven Waspik

Voor de verdere ontwikkeling, verdieping en verbreding van de Kerkvaartse Haven in Waspik is het belangrijk dat we vaart maken met de samenwerking met private partners.

Uitgangspunt is privatisering. In 2018 wordt het haalbaarheidsonderzoek afgerond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek bepalen we het vervolg.