Meer
Publicatiedatum: 14-05-2018

Inhoud

Bijlagen

Financiële mutaties Coalitieprogramma

Financiële mutaties Coalitieprogramma 2018-2022

  2019 2020 2021 2022
Meerjarenperspectief 2019 t/m 2022 op basis van Begroting 2018 -61.224 185.116 65.054 65.054
1. Onontkoombaar        
Lasten hal voor de amateurkunst raad 6 februari 2018 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000
Verbouwing WIJ dienstencentrum Sprang-Capelle: raad 6 februari 2018 -13.233 -13.233 -13.233 -13.233
Bestendiging bestaand beleid ook naar 2022 toe voor uitvoering IUP       -260.000
Structurele afwijkingen najaarsbericht 2017 -96.178 -96.178 -96.178 -96.178
Hogere bijdrage aan Veiligheidsregio i.v.m. wijziging verdeelmodel -50.000 -100.000 -150.000 -200.000
Hogere bijdrage aan GGD -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Septembercirculaire 2017 gemeentefonds 34.794 -14.829 -109.914 -163.605
Decembercirculaire 2017 gemeentefonds (geoormerkt bedrag armoedebestrijding) -180.000 -180.000 -180.000 -180.000
Maartcirculaire 2018 gemeentefonds 900.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000
VNG fonds GGU -190.000 -190.000 -190.000 -190.000
A&O fonds -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Rijksvaccinatieprogramma per 01-01-2019 over naar gemeenten -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Dekking Algemene Uitkering Gemeentefonds 70.000 70.000 70.000 70.000
Bijdrage in snelfietsroute Waalwijk - Den Bosch   -3.500.000    
Dekking in snelfietsroute Waalwijk - Den Bosch vanuit GOL   3.500.000    
Bijdrage in snelfietsroute Waalwijk - Tilburg   -4.400.000    
Dekking snelfietsroute Waalwijk - Tilburg vanuit IUP   2.200.000    
Dekking snelfietsroute Waalwijk - Tilburg vanuit cofinanciering Provincie   2.200.000    
Doorschuiven kapitaallasten insteekhaven van 2020 naar 2021   350.000    
Verhoging OZB niet woningen met 3% i.v.m. bijdrage uitvoering GOL   188.000 188.000 188.000
Nodig als dekkingsmiddel voor GOL   -188.000 -188.000 -188.000
Diverse vervangingsinvesteringen sportaccommodaties     -25.000 -25.000
Dekking door vrijvallende kapitaallasten: vervangingsinvesteringen sportaccommodaties     25.000 25.000
Uitpunt/Gebiedsmarketing De Langstraat extra budget -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
Hogere opbrengst toeristenbelasting door meer overnachtingen (15.000) 25.000 25.000 25.000 25.000
Totaal onontkoombaar 326.383 1.676.760 2.181.675 2.867.984
Begrotingspositie gemeente Waalwijk na toevoeging onontkoombaar 265.159 1.861.876 2.246.729 2.933.038

 

  Toevoeging vanuit de AR in Beleidsreserve 2019-2022 2019 2020 2021 2022 6.500.000
  2. Voortzetting incidenteel voor 2018 gedekte opgaven (niet in de jaren daarna)          
1 Behouden wijkkranten in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik -14.000 -14.000 -14.000 -14.000  
2 Kosten inwonerspanel -34.000 -34.000 -34.000 -34.000  
3 Taalhuis Waalwijk -22.000 -22.000 -22.000 -22.000  
4 Programmamanagement salariskosten 4 x €100.000 -400.000 -400.000      
  Salariskosten programmamanager veiligheid gedekt vanuit provinciale gelden OMWB 100.000 100.000      
  INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022 300.000 300.000     -600.000
5 Extra lasten implementatie Omgevingswet -100.000 -200.000 -200.000 -100.000  
  INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022 100.000 200.000 200.000 100.000 -600.000
  Totaal voortzetting incidenteel gedekte opgaven -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -1.200.000

 

  3. Intensivering van beleid dat niet is meegenomen in de begroting 2018          
6 Het huis van Waalwijk t.b.v. activiteiten (geen personele kosten) -50.000 -50.000 -50.000 -50.000  
7 Schakelfunctionaris onderwijs (GGD functionaris) -43.000 -43.000 -43.000 -43.000  
8 Toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie -10.000 -10.000 -10.000 -10.000  
9 Parkeren bij SSC (

€200.000 incl. vrachtwagenparkeerplaats)

-8.000 -8.000 -8.000 -8.000  
10 Sloop en sanering bij De Wierd (€200.000) -8.000 -8.000 -8.000 -8.000  
11 Hoger opleidingsbudget -159.000 -201.000 -243.000 -285.000  
  Voordeel op Wga college 17 oktober 2017 betreft vervallen premie 56.000 56.000 56.000 56.000  
12 Doorontwikkeling strategische visie -25.000 -25.000 -25.000 -25.000  
13 Taken vanuit samenwerking regiogemeenten, Platform Middelgrote Gemeenten -25.000 -25.000 -25.000 -25.000  
  Dekking vanuit (974300) Div. ontwikkelingen o.a. samenwerking 25.000 25.000 25.000 25.000  
14 Verbetering P&C cyclus -80.000 -80.000 -80.000 -80.000  
15 Extra budget nieuwe manier van werken Griffie -80.000 -80.000      
  INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022 80.000 80.000     -160.000
16 Programma binnenstad ontwikkelbudget -75.000 -75.000      
17 Programma economie ontwikkelbudget -75.000 -75.000      
18 Programma veiligheid ontwikkelbudget -75.000 -75.000      
19 Programma duurzaamheid ontwikkelbudget -75.000 -75.000      
16-19 Incidenteel budget voor alle programma's  samen voor de periode 2019-2020 -1.000.000        
  INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022 1.300.000 300.000     -1.600.000
    2019 2020 2021 2022 Beleidsreserve

 

20 Integrale aanpak sociaal domein -150.000 -150.000 -150.000 -150.000  
21 Innovatieve lokale initiatieven jeugdzorg gericht op preventie (aanvullend tot €100.000) -44.000 -44.000 -44.000    
22 Go Waalwijk structurele verhoging budget voor evenementen -35.000 -35.000 -35.000    
  Go Waalwijk vervanging toplagen 4 velden (investering van €800.000 in 10 jaar afschrijven)     -100.000 -100.000  
  Go Waalwijk bijdrage in aanleg twee velden van ieder €450.000   -150.000 -150.000    
  Go Waalwijk integrale GO aanpak -150.000 -150.000      
  INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022 150.000 300.000 150.000   -600.000
23 Renovatie gedateerde sporthallen (indicatieve kosten €3.000.000,- afschrijven in 25 jaar)   -145.000 -145.000 -145.000  
24 Maatschappelijke activering structureel -150.000 -150.000 -150.000 -150.000  
25 Mobiliteit structureel -150.000 -150.000 -150.000 -150.000  
  Mobiliteit incidenteel -200.000        
  INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022 200.000       -200.000
26 Data en smart city incidenteel -300.000        
  INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022 300.000        
27 Extra capaciteit handhaving voor twee jaar en evaluatie -50.000 -50.000      
  INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022 50.000 50.000     -100.000
28 Pilot wekelijkse zaterdagopenstelling balie publiekszaken -50.000        
  INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022 50.000       -50.000
29 Fractievolgers (verhoging bestaand budget presentie-gelden met €10.000) -10.000 -10.000 -10.000 -10.000  
  Totaal intensivering van beleid -866.000 -1.053.000 -1.195.000 -1.237.000 -3.010.000
  Subtotaal -670.841 738.876 981.729 1.626.038 2.290.000
  Inzet Beleidsreserve 2019-2022 op begrotingstekort 2019 670.841        
  Begrotingspositie gemeente Waalwijk inclusief intensiveringen van beleid
0 738.876 981.729 1.626.038 1.619.159

 

Toelichting financiële mutaties

Toelichting op de bijlage financiële mutaties coalitieprogramma

Op de voorafgaande pagina's treft u als bijlage aan een overzicht van alle mutaties die vanaf de startpositie (de door de raad vastgestelde begroting 2018 en de daarbij behorende meerjarenramingen) leiden tot het te verwachten begrotingsbeeld. Dit begrotingsbeeld is hiervoor (onder financiële vertaling van voorgenomen beleid) weergegeven en luidt als volgt:

2019 niet structureel sluitend Sluitend op €0,- door inzet van de reserve Nieuw Beleid voor een bedrag van €670.841.
2020 structureel sluitend Overschot van €738.876
2021 structureel sluitend Overschot van €981.729
2022 structureel sluitend Overschot van €1.626.038

De bijlage is als volgt ingedeeld:

  • Meerjarenperspectief 2019 t/m 2022 op basis van begroting 2018
  • Onontkoombare aanpassingen
  • Beleid dat slechts tot en met 2018 was gedekt en nu wordt toegevoegd
  • Intensivering van beleid
  • Eindpositie

 

Van belang is de constatering dat wij een aantal mutaties voor de gehele bestuursperiode 2019 tot en met 2022 hebben geraamd en een aantal mutaties incidenteel voor 1 of 2 jaar. De mutaties voor de gehele bestuursperiode zijn als structureel te beschouwen en zij worden structureel (ten laste van de begrotingsruimte) gedekt. De mutaties voor 1 of 2 jaar zijn als incidenteel te beschouwen en worden uit incidentele middelen gedekt, met name uit de beleidsreserve 2019-2022. Eerder in deze paragraaf hebben wij uiteengezet op welke manier deze reserve van €6.500.000 gevormd wordt. De reserve wordt de komende vier jaar als volgt ingezet:

 

Nummers bijlage omschrijving bedrag
4 en 16-19

Programmamanagement

Personeelskosten voor twee jaar + eenmalig budget

2.200.000
5

Implementatie omgevingswet

Personeelskosten voor vier jaar

600.000
15 Vernieuwing relatie gemeenteraad en inwoners 160.000
22

Go Waalwijk

Personeelskosten voor twee jaar + bijdrage in aanleg twee velden

600.000
25

Mobiliteit

eenmalig budget

200.000
26

Data en smart city

eenmalig budget

300.000
27

Handhaving

Personeelskosten voor twee jaar

100.000
28 Pilot wekelijkse zaterdagopenstelling balie Publiekszaken voor 1 jaar 50.000
  Sluitend maken van het begrotingsjaar 2019 670.841
  Totaal 4.880.841

Beleidsreserve 2019-2022         €6.500.000

Inzet conform bijlage                      €4.880.841

Resteert                                                  € 1.619.159

 

Voor programmamanagement, voor vernieuwing van de relatie gemeenteraad en inwoners, voor integrale GO aanpak en voor handhaving zijn voor 2019 en 2020 de middelen beschikbaar gesteld. Hiervoor hebben we gekozen omdat we in het jaar 2020 voor de kadernota voor de begroting 2021 aan de hand van een gedegen evaluatie de afweging willen maken of we dit beleid willen continueren of beëindigen. Op basis van de begrotingspositie is het mogelijk programmamanagement etc. vanaf 2021 te continueren. Dit vergt een jaarlijks bedrag van€600.000 (programmamanagement) +€80.000 (vernieuwing relatie gemeenteraad en inwoners) + €150.000 (integrale GO aanpak) +€50.000 (handhaving) +€50.000 (wekelijkse zaterdagopenstelling) =€930.000.

Wat is er nog beschikbaar na uitvoering van alle voornemens die in het overzicht (de bijlage) zijn verwerkt?

  • Een structurele begrotingsruimte van tenminste €738.000 in 2020 oplopend tot €1.626.000 in 2022;
  • Een incidentele ruimte in de vorm van nog niet bestede middelen in de beleidsreserve 2019-2022 van

    €1.619.000;

  • Te verwachten winstnemingen uit grondexploitatie voor zover zij leiden tot overschrijding van het door de raad vastgestelde niveau van de reserve grondexploitatie van €5.000.000.

Alle mutaties zijn verder in dit coalitieprogramma toegelicht.